Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

PM 110.02

Afwijken van advies van Rijn

Indiener
Jasper Aalbers e.a.
Woordvoerder
Jasper Aalbers
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

 • een commissie onder leiding van Martin van Rijn de minister van Onderwijs heeft geadviseerd over aanpassingen in de bekostiging van het hoger en wetenschappelijk onderwijs;

 • de adviezen van de commissie gericht zijn op het wegnemen van ongezonde concurrentieprikkels in het stelsel;

 • de adviezen van deze commissie, indien overgenomen, leiden tot een herverdeling van middelen tussen universiteiten;

 • deze herverdeling gunstig uitpakt voor technische universiteiten, en nadelig voor instellingen met een breed aanbod van alfa, gamma en medische studies;

 • de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en WOinActie zich uit hebben gesproken tegen deze herverdeling;

 • de minister het advies van Van Rijn grotendeels heeft overgenomen en in het najaar met de Tweede Kamer zal bespreken (heeft besproken);


overwegende dat:

 • de inzet van ‘Van Rijn’ om ongezonde concurrentieprikkels weg te nemen waardevol is;

 • de herverdeling die volgt uit de uitwerking van dit advies op veel weerstand stuit;

 • de versterking van het beta-onderwijs niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het medisch, alfa en gammaonderwijs;

 • de Nederlandse kenniseconomie gebaat is bij sterk, divers en interdisciplinair onderzoek en onderwijs;

 • het verkiezingsprogramma van D66 de intrinsieke waarde van toegepast en fundamenteel onderwijs benadrukt;

 • en dat schuiven met geld niet hetzelfde is als investeren in onderzoek en onderwijs;


verzoekt de Tweede Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie:

 • zich sterk te maken voor het wegnemen van de negatieve herverdeeleffecten die volgen uit de uitvoering van het advies van de commissie Van Rijn;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Zie ook motie 110.01. We willen – zoals de indieners correct benoemen – investeren i.p.v herverdelen.

Overigens heeft de Tweede Kamer hier al over gedebatteerd, in tegenstelling tot wat in deze motie staat (“zal bespreken”). Maar de strekking van deze motie is een goede actie: de komende tijd inzetten op het wegnemen van de negatieve herverdeeleffecten.