Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.07

Benelux Unie

Indiener
AAV Thema-Afdeling Europa
Woordvoerder
Danaë Huijser
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • minder dan een op de drie inwoners vindt dat de EU momenteel goed functioneert, zoals onderzoek van onder meer de UvA uitwijst (https://www.polcomm.org/research/erceuropinions/);

  • D66 een sterk Europa wil bewerkstelligen;

  • D66 haar leden oproept samen met de nieuwe liberale Europese fractie Renew Europe naar de toekomst te kijken, en vooruitstrevende plannen te delen;


overwegende dat:

  • de Europese Unie zichzelf ten doel heeft gesteld niet alleen een monetaire en politieke unie te zijn, maar ook een sociale unie. De sociale systemen (zoals het belastingstelsel, sociale verzekeringen en pensioenen) lopen binnen de EU zeer uiteen; zelfs het kiesstelsel voor het Europees Parlement is niet Europees breed gestroomlijnd. Zonder een eenduidig legaal kader kan de Europese democratie niet echt functioneren. Gelijkheid voor burgers in de EU vergt gelijke kies-, sociale en fiscale rechten;

  • de Benelux Unie (in 1944 een Douane-unie, sinds 1958 een Economische Unie) een speciale positie binnen de EU inneemt. Binnen de Benelux kan men altijd verder gaan dan wat op Europees niveau is afgesproken. Artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, VwEU, laat ruimte voor experimenten met Europees beleid. De Benelux Unie kan dienen als proeftuin, voorbeeld en katalysator;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • een standpunt in te nemen/een visie uit te werken betreffende: het benutten van de Benelux Unie als proeftuin - zie ook het D66 VK EP 2019 standpunt onder democratische politieke unie over EU van verschillende snelheden - binnen de EU voor harmonisering op het gebied van sociale rechten en plichten;

  • contact te zoeken met zusterpartijen van Renew Europe in België en Luxemburg om dit idee te bespreken dan wel verder uit te werken in een (mini)congres;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Los van het haalbaarheidsprobleem dat deze motie oproept, is het ook niet zozeer een keuze van het landelijk bestuur om een visie uit te werken op dit onderwerp. Het zou aan de Tweede Kamerfractie zijn om dit voorstel in de Kamer te agenderen voor de regering – die zou dit moeten voorstellen. Het staat de Thema-afdeling Europa uiteraard vrij om hier zelf aan te gaan werken en contacten voor te leggen. Op die manier is het ook een meer bottom-up proces en dat achten wij veel geschikter voor dit soort voorstellen.