Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.09

D66 richtingwijzers voor de toekomst

Indiener
AAV De Baronie
Woordvoerder
Tim van het Hof
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • de programmacommissie in 2019 in vijf themasessies gesprekken heeft gevoerd over het fundament van het verkiezingsprogramma;

  • deze sessies niet het fundament kunnen zijn voor het volgende verkiezingsprogramma, maar onze vijf richtingwijzers;

  • onze richtingswijzers in samenhang uiting geven aan het D66 gedachtegoed;

  • de richtingwijzers sinds de introductie in 2006 geen centrale plek meer hebben gehad in discussies over de agenda van onze partij;

  • ook het gedachtegoed van D66 periodiek onderhoud behoeft;


overwegende dat:

  • we in een tijdsgewricht leven waarin we nieuwe antwoorden moeten vinden op de manier waarop we onze maatschappij vormgeven;

  • schurende vraagstukken zoals doorgeslagen individualisering, groeiende tweedeling langs sociale, economische en culturele lijnen, ongelijke kansen gerelateerd aan globalisering en digitalisering en de uitdagingen van de energietransitie de vraag oproepen of de D66 agenda nog voldoende bijdraagt aan het een toekomstige samenleving in lijn met de streefwaarden zoals geformuleerd in onze richtingwijzers;

  • D66 een partij is die vastgeroeste overtuigingen ter discussie wil stellen als dat voor de samenleving van belang is;

  • een gesprek vanuit de D66 richtingwijzers ons in staat stelt om vanuit gezamenlijke waarden een scherpe agenda te formuleren waarmee we antwoord kunnen vinden op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen;


verzoekt het Landelijk Bestuur:


  • om samen met de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de partijtop in 2020 op basis van de D66 richtingwijzers met de leden het fundamentele gesprek te voeren over de agenda van onze partij, en de richtinggevende kernelementen uit dat gesprek mee te nemen in het volgende verkiezingsprogramma en de daarmee gepaard gaande uitingen van het D66 gedachtegoed;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Prachtig dat er zo veel aandacht is voor de richtingwijzers (zie ook motie “herziening richtingwijzers”) en voor het programma. Laten we wel het verschil tussen de richtingwijzers en het verkiezingsprogramma in het oog houden. De richtingwijzers zijn gestoeld op tijdloze waarden. Uitgangspunten in plaats van standpunten, zoals in het verkiezingsprogramma.

Wat deze motie wel goed laat zien, is dat er voortdurend debat kan worden gevoerd over hoe je de richtingwijzers leest. Wat ze betekenen in de politieke wereld van vandaag. Als we de motie zo mogen lezen dat dit debat altijd nodig is, en dat we daar ook best eens wat meer debat over kunnen voeren: dan ondersteunen wij deze van harte. Als de Baronie het voortouw wil nemen om een aantal debatten over de richtingwijzers te plannen, dan valt dit goed samen op te pakken met de Van Mierlo Stichting.