Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.03

Debat over gekozen burgerraden

Indiener
AAV Verenigde Staten
Woordvoerder
Eelco Keij
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • het raadgevend referendum recentelijk is afgeschaft en invoering van het bindend correctief referendum onzeker is;

overwegende dat:

  • de roep om directere, snellere en participatievere inspraak in het democratische proces vanuit alle lagen van de maatschappij wordt gehoord;

  • er momenteel twijfel bestaat over het juiste middel om hierin te voorzien;

  • D66 de discussie over democratische modernisering hoog in het vizier heeft staan;

  • in andere landen met succes wordt gewerkt met burgerraden;

verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • om binnen de bredere interne discussie over democratische vernieuwing tevens een discussie op te starten over de wenselijkheid van burgerraden binnen ons democratische bestel;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Burgerraden zijn expliciet onderdeel van de vastgestelde resolutie Democratie van Nu. Daar is uitgebreid discussie over geweest in aanloop naar de vaststelling van deze resolutie op congres 108.

Daarnaast is het voorstel voor burgerraden ook opgenomen in de handleiding voor raadsleden, zoals opgesteld door de werkgroep Interne Democratie.

Het Landelijk Bestuur is ervan overtuigd dat we al heel veel aandacht hebben voor en discussie hebben gevoerd over burgerfora. Wij kunnen deze motie natuurlijk wel steunen, als we de motie zo mogen interpreteren dat we ons blijvend inzetten voor burgerfora.