Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

PM 110.03

Emancipatiebeleid moet mannen niet uitsluiten

Indiener
AAV Enschede
Woordvoerder
Edina Bavcic
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • emancipatiebeleid voor mannen in het partijprogramma van D66 ontbreekt;

  • uit onderzoek “Naleving van contact-omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief” uitgevoerd in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat vaders in Nederland structureel benadeeld worden ten opzichte van moeders bij voogdij en toegang tot hun kinderen;


overwegende dat:

  • wederzijds gericht emancipatiebeleid het uitgangspunt zou moeten zijn;

  • mannen ook te maken hebben met beeldvorming over typische rolpatronen en verwachtingen;

  • er een vooroordeel is dat mannen minder goed kunnen zorgen voor kinderen dan vrouwen;

  • emancipatiebeleid voor mannen niet “tegen vrouwen is” maar bijdraagt aan een wederzijds gericht emancipatiebeleid;


roept de Tweede Kamerfractie op:

  • om meer aandacht te schenken aan de emancipatie van mannen, met name rond de voogdij bij echtscheiding, maar ook bij andere kwesties;

  • om in de toekomst te streven naar een eerlijkere verdeling van de voogdij en andere kwesties waar mannen specifiek mee te maken hebben;

  • hiermee wederzijds gericht emancipatiebeleid als uitgangspunt te nemen;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

We delen de opvatting dat bij emancipatiebeleid wederzijds gericht zou moeten zijn en dat mannen nadelen ondervinden van genderspecifieke stereotypen. We delen ook het doel van een eerlijkere verdeling tussen mannen en vrouwen van zorg en werk ook na scheiding. Bijvoorbeeld door middel van de initiatiefwet automatische koppeling erkenning en gezag.