Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.08

Herzien richtingwijzers

Indiener
Melle Nikkels & Stefan Wirken en AAV Thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat
Woordvoerder
Stefan Wirken
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

 • de richtingwijzers zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Van Mierlo Stichting en in 2013 naar buiten zijn gebracht en sindsdien niet meer zijn herzien;

 • de richtingwijzers inmiddels de uitgangspunten zijn van D66 en deze richting geven aan het denken en ideevorming binnen de partij;

 • er op het congres 109 (maart 2019) de motie AOM 109.06 is aangenomen met de volgende strekking: de richtingwijzer duurzaamheid te herzien en tot een minder vrijblijvend en meer ambitieus alternatief voor "streven naar" te komen;

 • het landelijk bestuur de Van Mierlo stichting heeft verzocht de richtingwijzer te willen wijzigen conform de motie;

 • de Van Mierlo Stichting te kennen heeft gegeven de richtingwijzer niet te willen wijzigen;

 • de Van Mierlo Stichting een onafhankelijke stichting is die formeel geen onderdeel uitmaakt van onze democratische vereniging en deze motie niet hoeft uit te voeren;

 • we daarom als partij een democratisch mechanisme ontberen om onze meest fundamentele uitgangspunten te herzien;


overwegende dat:

 • D66 een democratische partij is waarbij de inhoud en visie van de partij door de leden wordt bepaald;

 • er voortdurend wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op ideevorming en positionering binnen en buiten de partij;

 • uitgangspunten van D66 daarom levend moeten zijn en derhalve niet in steen zijn gebeiteld;

 • leden van de partij ieder uitgangspunt, dus ook de richtingswijzers, democratisch ter discussie mogen stellen;


roept het Landelijk Bestuur op:

 • Een democratisch mechanisme te ontwikkelen om de richtingwijzers blijvend levend te houden en dus periodiek te kunnen herzien conform wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het Landelijk bestuur ziet in deze motie een positieve ontwikkeling terug, namelijk dat de richtingwijzers sterk leven in de partij. De richtingwijzers zijn sinds 2006 als brondocument een belangrijke aanleiding voor discussie. Ze zijn zeer inspirerend en zeer waardevol. We bouwen erop voort en we discussiëren erover door.

Inmiddels werken we al jarenlang met een Permanente Programmacommissie die als inhoudelijke motor werkt aan de programma’s D66. Die programma’s staan vervolgens voor de leden van D66 open tot amendering en worden zoals bekend door het congres vastgesteld.

Mede vanuit de PPC is er in de laatste jaren ook gewerkt aan resoluties (Democratie van Nu en Familie van Nu). Wij constateren daarom dat de discussie zeker niet wordt tegengehouden door de richtingwijzers, maar juist continu verdere doorgang vindt.

Als we de motie zo mogen lezen dat de PPC hiermee aan wordt gespoord om blijvend de discussie in de partij op gang te houden, continu te blijven werken aan verbetering van ons gedachtegoed, dan kunnen wij deze van harte overnemen.