Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

PM 110.05

Nederlands in het onderwijs

Indiener
AAV Zwolle
Woordvoerder
Rob Wertheim
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

 • het onderwijs en de examens op universiteiten, hogescholen en in het beroepsonderwijs veelal worden afgenomen in het Nederlands;

 • dit geldt niet als aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt;

 • in september is het voorstel van de Wet taal en toegankelijkheid ingediend;

 • dat maakt een andere taal mogelijk als dit, gelet op aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, meer dan het Nederlands, in het belang is van de student / de doelstellingen voor beroepsonderwijs.

 • volgens de Raad van State betekent dit een verbreding van de mogelijkheden van niet-Nederlandse opleidingen;


overwegende als volgt:

 • D66 is dé onderwijspartij van Nederland;

 • in 2018 was 28% van de wo-bachelors (en 76% van de wo-masters) alleen in het Engels te volgen. De onderwijsbekostiging geeft een prikkel tot het toelaten van veel (buitenlandse) studenten;

 • internationalisering past bij de open, internationale blik van D66;

 • echter, Nederlandstalige docenten hun kennis aan studenten en scholieren het best kunnen overbrengen in hun eigen taal. Studenten en docenten die vele uitstekende talenten hebben, maar minder taalgevoel, kunnen op achterstand raken. MBO-studenten kunnen onnodig afgeschrikt worden om naar het HBO te gaan als een opleiding enkel in het Engels wordt aangeboden. Voor een goede internationale positie van Nederland is uitstekend onderwijs van belang;

 • taal raakt aan de identiteit van mensen;

 • de positie van het Nederlands in het onderwijs versterkt en niet verzwakt dient te worden. Natuurlijk moet het taalonderwijs (Engels, Duits, Frans) van zeer hoog niveau moet zijn;


roept de Tweede Kamerfractie op:

 • zich in te zetten voor versterking van de positie van het Nederlands in het onderwijs en voor dienovereenkomstige aanpassing van het voorstel van de Wet taal en toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het indienen van amendementen en moties;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

De indiener geeft aan dat de afdeling vooral het signaal wil afgeven dat Nederlands van belang is als onderwijstaal. Ze maken zich o.a. zorgen of het de doorstroom niet te veel belemmert maar benoemen ook het belang voor de identiteit.

Wij zien deze motie als ondersteuning van het streven naar versterking van het NL in het onderwijs. Het wetsvoorstel doet in zekere zin wat de indiener beoogt: het versterkt de positie van de Nederlandse taalvaardigheid, ook bij Engelstalige opleidingen. Wij zijn dan ook positief kritisch over de Wet taal en toegankelijkheid. De uitwerking van het wetsvoorstel gebeurt in lagere regelgeving. Daarbij zou de fractie een richtinggevende motie kunnen medeindienen.