Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.06

Nieuwe toekomst voor de EU

Indiener
AAV België en Luxemburg
Woordvoerder
Gosse Vuijk
Stemadvies
Overnemen
Resultaat
Aangenomen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • de bestaande democratische structuur van de Europese Unie nog voor verbetering vatbaar is;

  • de wereld in hoog tempo om ons heen verandert;

  • de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie het Europees Parlement heeft toegezegd een “Conventie over de toekomst van Europa” te organiseren om de toekomstige koers van de EU te bepalen;

  • zonder actieve inzet van nationale regeringen Verdragswijzigingen voor democratische hervormingen van de Unie niet gerealiseerd worden;

  • de coalitie zal moeten beslissen welk standpunt Nederland in het kader van deze Conventie zal innemen;


overwegende dat:

  • D66 een positieve, toekomstgerichte en pro-Europa-partij is, en dus voorop zou moeten lopen met nieuwe ideeën voor de toekomst van Europa;

  • deze verkiezingsluwe periode uitermate geschikt is voor een grondige herbezinning van een belangrijk onderwerp;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • op het najaarscongres van 2020 een bestuursmotie over de toekomst van de Europese Unie aan het congres ter overweging voorlegt;

  • de totstandkoming van deze bestuursmotie vooraf gegaan wordt door een open en brede discussie binnen de partij en buiten de partij over de EU;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het voorstel in deze motie is een positief initiatief en zeer belangrijk. Er zijn echter wel kanttekeningen bij te plaatsen. 2020 is razend vol met de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Er wordt een verkiezingsprogramma geschreven, de lijsttrekker wordt verkozen, alle procedures moeten goed verlopen, etc. Dat betekent dat het Landelijk Bureau een enorm druk jaar heeft. Het lijkt ons dus prima om in 2020 te starten met het voorstel dat van de indiener, maar het eindproduct volgt waarschijnlijk later. Dit sluit aan bij een traject van de Van Mierlo Stichting over een nieuwe visie op Europa, dat in 2020 wordt gestart.

Weliswaar dus steun voor deze motie, maar wel met het verzoek om enige flexibiliteit.