Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

PM 110.04

Onderwijs

Indiener
AAV Haarlem
Woordvoerder
John Brewster
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • bijna 50% van de leden van de onderwijsvakbonden aangeven niet meer op D66 te zullen stemmen;

  • het lerarentekort nog steeds toeneemt;te laag salaris en een te hoge werkdruk niet bijdraagt aan imago verbetering van lerlumpsum financiering de prikkel wegneemt om de beste leraar voor de klas te D66 door het electoraat nog steeds gezien wordt als de partij die staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs;


overwegende dat:

  • te laag salaris en een te hoge werkdruk niet bijdraagt aan imagoverbetering van leraren;

  • randstadgelden ook na 12 jaar het gewenste effect niet heeft bereikt;

  • lumpsum financiering de prikkel wegneemt om de beste leraar voor de klas te zetten;

  • het van belang is dat werkdrukvermindering plaatsvindt, het leraar imago omhoog gaat, het lerarentekort terugloopt en D66 haar onderwijsglans terugkrijgt;

  • D66 door het electoraat nog steeds gezien wordt als de partij die staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs;

  • D66 naast klimaatdoelen ook heldere onderwijsdoelen in haar verkiezingsprogramma opneemt;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • in aanvulling op de maatregelen die reeds aangekondigd zijn, met onmiddellijke ingang die zodanig aan te passen, dat de personeelskosten uit het lumpsum gehaald wordt, de mate van autonomie en (mede) zeggenschap van leraren ook een onderwijsinspectie toetsingskader wordt;


en gaat over tot de orde van de dag.

__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het doel van de indiener is gelijk aan het doel wat de fractie momenteel beoogt. Het versterken van de (autonomie van de) leraar is uiteraard van groot belang. Maar de personeelskosten uit de lumpsum halen is hier niet het juiste middel toe, vandaar dat het Landelijk Bestuur deze motie ontraadt.

De lumpsumbekostiging past goed bij het principe van ruimte en vertrouwen geven aan scholen, en dat is een belangrijk element. De leraar maakt de onderwijskwaliteit en is daarom de belangrijkste uitgave uit de lumpsum. Het feit dat de personeelskosten nu in de lumpsum zitten, is geen prikkel om niet de beste leraar voor de klas te zetten – zoals deze motie suggereert. De fractie werkt op een andere manier aan het versterken van zeggenschap en autonomie van de leraar: door investeringen ter verlaging van de werkdruk rechtsreeks naar de scholen te laten gaan, de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting, en (in voorbereiding) een initiatiefwet om de gehele lumpsum uit te keren op het niveau van de school.