Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

AOM 110.05

Onderwijsvisie

Indiener
Jasper Aalbers, Dov Ballak, Benjamin Hofland e.a.
Woordvoerder
Jasper Aalbers
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • D66 werkt aan een nieuwe Onderwijsvisie, waartoe scholen worden bezocht en met leraren, leerlingen en ouders wordt gesproken;

  • D66 zich in het verleden heeft gepositioneerd als dé onderwijspartij; deze positionering onder druk is komen te staan door het nemen van regeringsverantwoordelijkheid (ondanks de investering die door het Kabinet zijn gedaan in het primair onderwijs);


overwegende dat:

  • de stevige positionering van D66 als onderwijspartij voor veel leden van grote waarde is;

  • deze positionering onder druk is komen te staan door het nemen van regeringsverantwoordelijkheid (ondanks de investering die door het Kabinet zijn gedaan in het primair onderwijs);

  • discussie over de onderwijsvisie van de Partij idealiter ook in de ledenvergadering plaatsvindt;

  • een visie op onderwijs (of op enig thema) pas echt de visie van de Partij is wanneer zij door het Congres is vastgesteld;

  • D66 eerder vergelijkbare visiestukken (zoals de resolutie ‘Democratie van Nu’) aan het Congres heeft voorgelegd en daar heeft vastgesteld;


spreekt uit dat:

  • er grote waardering is voor het initiatief om tot een nieuwe Onderwijsvisie te komen;


verzoekt het Landelijk Bestuur:

  • de Onderwijsvisie waar nu aan wordt gewerkt de aandacht en het gewicht te geven die zij verdient, en dus de visie ter vaststelling en eventuele amendering voor te leggen aan het voorjaarscongres in 2020;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Vanuit de Tweede Kamer fractie wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe visie op het funderend onderwijs. De fractie is het met de indiener eens dat het gesprek rond een nieuwe onderwijsvisie in de partij gevoerd moet worden. Daarom komt er een Scholenreis, waarbij werkbezoeken aan scholen worden gecombineerd met discussieavonden in de vereniging. Deze tour loopt tot april 2020 en wordt waarschijnlijk afgesloten met een onderwijsdag. Daarnaast zullen we bij het voorjaarscongres de uitkomsten uitgebreid bespreken op het congres. Het is niet mogelijk om dit in de vorm van een resolutie te doen aangezien dit vereist dat het document ver voor het congres gepubliceerd wordt. De tour is dan nog bezig en daarom is het ontijdig om de visie dan al voor te leggen aan het congres.


Daarnaast werkt de permanente programmacommissie aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021. Dit programma zal op het najaarscongres van 2020 open staan voor amendering, waarna het wordt vastgesteld. Zonder op de zaken vooruit te lopen, kunnen we wel stellen dat het thema onderwijs hierin veel aandacht krijgt en dat veel onderdelen van de visie op funderend onderwijs in het programma zullen landen.