Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

PM 110.01

Roep Van Rijn een halt toe

Indiener
Romy Dekker e.a.
Woordvoerder
Romy Dekker
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Verworpen

Het D66 congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • de uitvoering van het Rapport Van Rijn door Minister van Engelshoven onder andere zal betekenen dat er financiële middelen overgeheveld zullen worden van de gamma- alpha- en medische-wetenschappen naar de bèta- en technische-universiteiten;

  • de Nederlandse economie getypeerd kan worden als zijnde kenniseconomie;


overwegende dat:

  • de uitvoering van het Rapport Van Rijn vermoedelijk zal resulteren in het toenemen van de werkdruk voor universitair personeel;

  • de uitvoering van het Rapport Van Rijn een negatieve uitwerking zal hebben op de financiële stabiliteit van universitaire faculteiten;

  • de uitvoering van het Rapport Van Rijn de positieve effecten op het gebied van verbetering van de kwaliteit van onderwijs als gevolg van de studievoorschotsmiddelen ongedaan dreigt te maken;

  • de studies aan technische faculteiten van klassieke universiteiten benadeeld worden ten opzichte van de studies aan technische- en bèta-universiteiten bij de uitvoering van het Rapport Van Rijn.

  • de huidige maatschappelijke problemen vragen om een interdisciplinaire aanpak van problemen, waarbij te denken valt aan de realisatie van de energietransitie, wat betekent dat investering in onderwijs en onderzoek over de gehele breedte noodzakelijk is;


verzoekt de Tweede Kamerfractie:

  • het standpunt in te nemen dat de herverdeling van financiële middelen zoals beschreven in het Rapport Van Rijn niet uitgevoerd dient te worden;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het bestuur ontraadt deze motie, omdat er onjuiste aannames worden gedaan en een verkeerd beeld wordt geschetst van de inzet van D66. Als D66 willen we zeker investeren in bèta-opleidingen, omdat de instroom van studenten daar de laatste jaren fors is toegenomen. Wij willen niet dat dit ten koste gaat van andere opleidingen. De juiste manier om dat te bereiken is niet het niet uitvoeren van de herverdeling, maar voor extra investeren. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de herverdeeleffecten tussen universiteiten volledig gecompenseerd met een extra investering van 41 miljoen euro. De inzet van de fractie is erop gericht om ook na 2022 de negatieve effecten van de herverdeling weg te nemen. Of er binnen universiteiten wordt herverdeeld tussen opleidingen is de verantwoordelijkheid van universiteiten zelf. We moeten daarom inzetten op het wegnemen van de negatieve herverdeeleffecten, daarom zijn we positief over motie 110.02. Wij roepen dus op om 110.02 over te nemen en 110.01 te verwerpen.