Congres 110 in Breda

Moties & Amendementen

FM 110.01

Vaststelling totaal plan duurzame partijfinanciën

Indiener
Gerhard Brunsveld e.a.
Woordvoerder
Gerhard Brunsveld
Stemadvies
Ontraden
Resultaat
Aangenomen

Het D66 Congres op zaterdag 9 november 2019 bijeen te Breda,


constaterende dat:

  • er een voorstel voorligt voor het vrijspelen van aangehouden reserves op regionaal en lokaal niveau;

  • dit voorstel onderdeel is van een breder plan “duurzame partijfinanciën”;

  • in dit bredere plan ook ideeën zitten over de inkomstenkant van afdelingen en regio’s, waaronder de afdracht van politieke ambtsdragers aan de partij;


overwegende dat:

  • het voorstel voor het vrijspelen van reserves niet los gezien kan worden van de inkomstenkant van de afdelingen en regio’s;

  • afdelingen en regio’s voor het uitoefenen van hun activiteiten vooral afhankelijk zijn van de afdracht van de politieke ambtsdragers;

  • reserves zijn opgebouwd voor campagne-activiteiten, maar ook om voldoende middelen te hebben bij terugval van politieke vertegenwoordigers na gemeenteraad- of Statenverkiezingen;

  • afdelingen en regio’s met witte vlekken bovendien een taak hebben om ook die leden te bedienen;


roept het Landelijk Bestuur op om:

  • het voorstel duurzame partijfinanciën: vrijspelen dubbele reserves in te trekken en

  • het volgende congres met een totaal voorstel te komen voor de duurzame partijfinanciën, waarin zowel de reserves als de inkomsten van afdelingen en regio’s meegenomen worden;


en gaat over tot de orde van de dag.


__________________________________________________________________________________________________

Toelichting van het Landelijk Bestuur:

Het voorliggende congresvoorstel is inderdaad onderdeel van een breder plan. Op het voorjaarscongres komt een voorstel over solidaire herverdeling van de inkomsten uit afdrachten over alle afdelingen. Dit voorstel is nog niet rijp voor bespreking, het voorstel over de reserves is dat wel. Gelet op de voorziene agenda van het voorjaarscongres vreest het landelijk bestuur dat een alles-in-eenvoorstel niet de benodigde aandacht zou krijgen, zeker omdat het best technische inhoud betreft. Daarom pleit het landelijk bestuur voor besluitvorming op dit congres.